Service Level Agreement

1 november 2023

1. Algemeen

Het doel van deze Service Level Agreement (SLA) is het nader vastleggen van prestatieniveaus van beschikbaarheid en bereikbaarheid van de hosting services door Fellow Digitals voor Opdrachtgever.

Deze SLA gaat in op de datum van oplevering van de Producten en Diensten en heeft een looptijd gelijk aan die van de relevante overeenkomst(en).

De Algemene Voorwaarden Fellow Digitals BV zijn op deze SLA van toepassing. De Algemene Voorwaarden Fellow Digitals zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Fellow Digitals. U verklaart nadrukkelijk de Algemene Voorwaarden Fellow Digitals ontvangen te hebben, daarvan kennisgenomen te hebben en met de Algemene Voorwaarden Fellow Digitals akkoord te gaan.

Deze SLA en het gebruik van de Producten en Diensten worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

2. Definities

Account manager: Vaste contactpersoon en aanspreekpunt bij Fellow Digitals die regie voert over de dienstverlening aan Opdrachtgever.

Apparatuur: De in gebruik gestelde Apparatuur zoals servers, pc’s, netwerkinfrastructuur en randapparatuur om de hosting dienst te kunnen verlenen.

Applicatie Software: De door Fellow Digitals gehoste (web) applicatie die ter beschikking wordt gesteld door Opdrachtgever aan de Gebruikers. De Applicatie Software is een Product.

Back-up: Reservekopieën van digitale data en/of bestanden.

Beschikbaarheid: De tijd dat de Systeemomgeving is verbonden met het internet. Beschikbaarheid is gemeten over een bepaalde kalendermaand, uitgezonderd geplande en aangekondigde Uitval.

Beveiliging: Het zeker stellen dat de vertrouwelijkheid (bescherming tegen ongeautoriseerde kennisneming of gebruik), integriteit (juistheid, volledigheid en correctheid van de informatie) en beschikbaarheid (binnen de overeengekomen periode; vereist ook continuïteit) van de gegevens binnen de informatievoorziening gewaarborgd is en blijft.

Change: Een verandering, die uitgevoerd wordt op (onderdelen van) de Systeemomgeving, met een (potentieel) zodanige impact dat aan de invoering een zorgvuldige beoordeling vooraf dient te gaan.

Contactpersoon: Aan te wijzen persoon bij Opdrachtgever die dient als aanspreekpunt voor alle relevante kwesties aangaande de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het gebruik van de hosting diensten.

Database: Verzameling van onderling samenhangende door Opdrachtgever aangeleverde gegevens die toegankelijk zijn vanuit de Applicatie Software.

Derden Producten en Diensten: Alle door Fellow Digitals verstrekte prestaties, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden.

Domein: Virtuele omgeving waarbinnen Gebruikers kunnen samenwerken, publiceren en/of leren. Een Domein voldoet onder meer aan de volgende eigenschappen:

a) gekoppeld aan een hostnaam;

b) (optioneel) voorzien van eigen huisstijl en inhoud;

c) webmaster heeft toegang voor beheer en helpdesk.

Feestdag: Algemeen nationaal erkende feestdagen.

Fellow Digitals Producten en Diensten: Alle door Fellow Digitals verstrekte prestaties, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten en andere rechten bij Fellow Digitals berusten.

Gebruiker: Eén met name genoemd persoon (named user) of anderszins in de Overeenkomst benoemde persoon, die is verbonden aan het Domein.

Kantooruren: De periode tussen 09:00 en 18:00 uur op Werkdagen.

Melding: De melding van een Storing of de aanvraag van een Change die bij de Fellow Digitals ingediend en geregistreerd wordt.

Noodnummer: Het alarmnummer (+31 (0)20 305 76 60) dat buiten Kantooruren beschikbaar is voor het melden van Storingen.

Onderhoud: Geplande werkzaamheden die verricht worden met als doel Storingen te voorkomen, geconstateerde gebreken te verhelpen en de kwaliteit van de Systeemomgeving te garanderen of te verbeteren. Zie paragraaf 2.2 van de Algemene Voorwaarden voor een verdere uitwerking van deze definitie.

Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af-/op)levering van Producten en/of Diensten.

Oplosactie: De actie die in gang gezet wordt om een Melding op te lossen, een Vraag te beantwoorden, een Verzoek in te willigen of een Storing op te lossen.

Oplostijd: Het tijdsverloop (inclusief Reactietijd) waarbinnen een gedetecteerde of gemelde Storing (al dan niet tijdelijk middels een Workaround) opgelost dan wel gerepareerd is.

Overeenkomst: Een Overeenkomst tussen Fellow Digitals en Opdrachtgever betreffende Producten en/of Diensten.

Prioriteit: De volgorde waarin Storingen worden opgelost en Changes worden doorgevoerd.

Procesdata: De binnen de Applicatie Software door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.

Producten en Diensten: Alle door Fellow Digitals verstrekte Fellow Digitals Producten en Diensten en/of (geheel of gedeeltelijk) Derden Producten en Diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Reactietijd: De tijdsduur tussen een correcte Melding door Opdrachtgever van een Storing en de aanvang van de werkzaamheden verband houdende met de oplossing daarvan.

Recovery Point Objective (RPO): De tijd tussen twee opeenvolgende back-ups of replicaties. Dit is leidend voor de maximale hoeveelheid dataverlies.

Recovery Time Objective (RTO): De tijd tussen een Storing en het weer beschikbaar zijn van de Systeemomgeving of een specifieke functionaliteit.

Request for Change (RFC): Een verzoek om een Change door te voeren.

Service Window: Het tijdvak waarbinnen een bepaalde dienst wordt aangeboden. In deze SLA zijn de volgende Service Windows gedefinieerd:

SLA: Service Level Agreement.

Storing: Het onvoorzien niet of foutief functioneren van een bedrijfskritisch onderdeel van de Systeemomgeving.

Supportdesk: De Supportdesk van Fellow Digitals, die als primair aanspreekpunt functioneert voor de functioneel beheerder/webmaster van Opdrachtgever ten aanzien van de Applicatie Software en bijbehorende dienstverlening.

Systeemomgeving: Het totaal van hosting services waardoor Opdrachtgever in staat wordt gesteld de Applicatie Software te gebruiken.

Uitval: De gebeurtenis wanneer de Systeemomgeving niet Beschikbaar is voor alle Gebruikers. Onbeschikbaarheid door Onderhoud is uitdrukkelijk géén Uitval.

Vraag: Een ondersteuningsvraag van de functioneel beheerder/webmaster van Opdrachtgever aan Fellow Digitals over het inrichten en/of gebruiken van de Applicatie Software.

Weekend: Zaterdag en zondag.

Werkdag: Normale Nederlandse werktijden (09.00-18.00) en dagen (maandag t/m vrijdag), uitgezonderd nationale feestdagen. Workaround: Een Storing of Request for Change wordt zo opgelost dat Opdrachtgever binnen het primaire proces verder kan werken zonder significant tijdsverlies.

3. Systeemomgeving

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van de Systeemomgeving zoals deze door Fellow Digitals beschikbaar wordt gesteld voor Opdrachtgever.

3.2 Netwerk

Fellow Digitals zorgt dat alle noodzakelijke infrastructuur aanwezig is voor veilige en betrouwbare internet connectiviteit. Dit omvat onder meer:

 • Hosting in een ISO (o.a. 27001) gecertificeerd datacenter (klasse A) in de EU

 • Routing, switching, firewalls

 • Dataverkeer

3.3 Software

Op de server die voor Opdrachtgever is ingericht, is onder meer de volgende programmatuur geïnstalleerd:

 • Applicatie Software

 • Webserver software

 • Database software

 • Operating systeem

Het proactief up-to-date houden van de software valt binnen de verantwoordelijkheid van Fellow Digitals en zal geschieden binnen de beschreven onderhoudsperioden.

3.4 Capaciteit

 • De Systeemomgeving biedt ruimte voor het aantal overeengekomen Gebruikers.

 • De Systeemomgeving biedt de overeengekomen hoeveelheid diskruimte voor de opslag van Procesdata.

3.5 Back-up

Procesdata en systeeminstellingen worden middels een back-up of replicatiesysteem veiliggesteld, zodanig dat de in paragraaf 4 afgesproken RPO- en RTO-tijd gerealiseerd kunnen worden. De Back-up is uitsluitend bedoeld om bij Storingen de dienstverlening te kunnen herstellen.

4. Beschikbaarheid

4.1 Algemeen

Fellow Digitals zal zich inspannen om de Systeemomgeving te allen tijde probleemloos beschikbaar te houden. In het geval dat een Storing de Beschikbaarheid vermindert, streeft Fellow Digitals ernaar de Storing binnen de in deze SLA overeengekomen termijnen op te lossen. Fellow Digitals verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen Onderhoud van de door haar in gebruik genomen Systeemomgeving en zorgt dat de capaciteit zodanig is dat dit bij meer dan normaal gebruik niet leidt tot Storingen.

4.2 Beschikbaarheid

Fellow Digitals levert een Beschikbaarheid van de Systeemomgeving van 99,9% per maand. Dit impliceert een RTO-tijd van 43 minuten.

De Beschikbaarheid wordt als volgt berekend: Beschikbaarheid = (het aantal minuten Uitval / totaal aantal minuten per maand) * 100%

Er is sprake van Uitval als de Applicatie Software als gevolg van een niet-geplande gebeurtenis voor alle Gebruikers onbruikbaar is. Als de Applicatie Software slechts voor enkele Gebruikers onbruikbaar is, of niet correct functioneert, is er sprake van een Storing waarbij de dienst op zich als Beschikbaar wordt aangemerkt. De verantwoordelijkheid van Fellow Digitals met betrekking tot Oplostijden zoals geformuleerd in deze SLA is niet van toepassing indien:

 • gepland Onderhoud wordt uitgevoerd;

 • een Storing optreedt als gevolg van een storing in de telecommunicatiestructuur van derden;

 • een Storing optreedt als gevolg van een storing in de stroominfrastructuur van derden buiten het datacenter langer dan 4 uur;

 • de Uitval veroorzaakt wordt door onjuiste configuratie van de Systeemomgeving door Opdrachtgever;

 • de Uitval veroorzaakt wordt door omstandigheden op de locatie van Opdrachtgever (zoals: stroomvoorziening, klimaat, huisvesting, uitschakeling);

 • overmacht.

Fellow Digitals garandeert niet dat er altijd communicatie over het internet mogelijk is of dat er altijd een verbinding tot stand kan worden gebracht met de Systeemomgeving vanaf een andere server of ander werkstation aangesloten op het internet. Bij een uitval van de Systeemomgeving die gepaard gaat met gegevensverlies, geldt een RPO-tijd van 24 uur.

4.3 Monitoring en logging

Gedurende alle Service Windows wordt de Systeemomgeving automatisch gemonitord door Fellow Digitals en/of haar leveranciers. Indien er zich een Storing voordoet zullen de beheerders proactief ingrijpen. Bij Storingen zijn engineers 24 uur per dag, 7 dagen per week stand-by. De Beschikbaarheid van de Systeemomgeving is te raadplegen via https://status.fellowdigitals.com.

4.4 Gepland Onderhoud

Fellow Digitals beoogt om bij preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de Systeemomgeving de merkbare invloed op de dienstverlening richting de Gebruiker tot het uiterste minimum te beperken. Toch is het mogelijk dat de Applicatie Software tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is voor Gebruikers. Om dit te zoveel mogelijk te voorkomen worden de volgende maatregelen gehanteerd:

 • Preventief onderhoud wordt voor zover mogelijk in Service Window 2 uitgevoerd.

 • Merkbare onderhoudswerkzaamheden worden tot een absoluut noodzakelijk minimum beperkt.

 • Onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden gecombineerd.

Gepland onderhoud buiten Service Window 2 zal Fellow Digitals minimaal 5 dagen vooraf aankondigen via email aan Contactpersoon van de Opdrachtgever en Twitter: @Support_FD (https://twitter.com/Support_FD). Installatie van major releases van de Applicatie Software zal Fellow Digitals minimaal 5 dagen vooraf aankondigen per e-mail aan de Contactpersoon van de Opdrachtgever.

4.5 Noodonderhoud

Noodonderhoud kan nodig zijn wanneer omstandigheden onmiddellijk ingrijpen vereisen. Indien mogelijk wordt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Noodonderhoud telt mee in de Beschikbaarheidsberekening.

5. Communicatie

5.1 Contactpersonen

Opdrachtgever en Fellow Digitals wijzen elk medewerkers aan voor de volgende rollen:

 • Contractbeheerder Opdrachtgever

 • Contactpersoon Opdrachtgever

 • Accountmanager Fellow Digitals

 • Supportdesk Fellow Digitals

Indien Opdrachtgever meerdere Contactpersonen aanstelt, dan zullen zij hetzelfde (afzender) e-mailadres gebruiken voor het Melden van Storingen en RFC’s.

5.2 Bereikbaarheid

De Accountmanager en de Supportdesk van Fellow Digitals zijn bereikbaar gedurende Service Window 1.

Een Storing kan buiten Service Window 1 worden aangemeld via:

 • Telefoon: +31 (0)20 305 76 60

5.3 Meldingen

De Contactpersoon van Opdrachtgever dient per e-mail of telefoon een Storing of RFC te melden. De Melding moet de volgende zaken weergegeven:

 • Naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres melder

 • Naam en URL van het Domein

 • Gedetailleerde omschrijving van de Storing of de RFC

 • Module in de Applicatie waarop de Melding van toepassing is

 • Gegevens over het besturingssysteem en de browser waar de Storing zich voordoet

 • Datum en tijdstip waarop de Storing is ontstaan (indien van toepassing)

 • Een geschatte Prioriteit

Fellow Digitals zal de Meldingen volgens het Incident en Change Management proces behandelen (zie onder).

6. Incident Management

6.1 Algemeen

Incident Management heeft tot doel (dreigende) Storingen in de Systeemomgeving aan Opdrachtgever zo snel mogelijk te verhelpen. Opdrachtgever moet zo min mogelijk hinder van Storingen ondervinden en zo snel mogelijk met de normale werkzaamheden door kunnen gaan. Dit wordt gedaan aan de hand van de in 6.3 genoemde processtappen.

6.2 Prioriteiten en reactietijden

Bij de ontvangst van een Melding wordt door Fellow Digitals bepaald of er sprake is van een Storing of een RFC. In geval van een Storing wordt volgens onderstaande tabel een Prioriteit toegekend. Indien een Workaround beschikbaar is, kan in afwachting van een structurele oplossing de Prioriteit afwijken. In geval van een RFC wordt de Melding afgehandeld volgens het Change Management proces.

Binnen Service Window 1 gelden de volgende Prioriteiten, Reactietijden en Oplostijden:

Meldingen ingediend buiten Service Window 1 worden indien noodzakelijk en mogelijk op de eerstvolgende Werkdag in behandeling genomen.

6.3 Proces

7. Change Management

7.1 Algemeen

Het doel van Change Management is het planmatig doorvoeren van Changes in de Systeemomgeving of specifiek in de Applicatie Software. Hierbij worden de risico’s op verstoring van de diensten en daarmee het verlagen van de kwaliteit van de geleverde diensten zo beperkt mogelijk gehouden. Fellow Digitals zal in het belang van de kwaliteit van de geleverde diensten de RFC’s beoordelen en classificeren. Fellow Digitals is niet verplicht om Changes in de Applicatie Software door te voeren. Het uitvoeren van een Change kan extra kosten met zich meebrengen. Deze werkzaamheden worden geleverd op basis van nacalculatie dan wel aparte offerte.

7.2 Prioriteiten en reactietijden

Bij de aanname van een RFC wordt volgens onderstaande tabel een Prioriteit toegekend door Fellow Digitals.

Binnen Service Window 1 gelden de volgende Prioriteiten en Reactietijden:

Meldingen ingediend buiten Service Window 1 worden op de eerst volgende Werkdag in behandeling genomen.

7.3 Proces

8. Overige bepalingen

8.1 Rapportages

Rapportages over de Beschikbaarheid van de Systeemomgeving kunnen maandelijks, binnen een maand na het einde van de kalendermaand, op verzoek van Opdrachtgever door Fellow Digitals beschikbaar worden gesteld.

8.2 Evaluatie en wijzigingen

Fellow Digitals is gerechtigd tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in deze SLA. De gewijzigde SLA zal van toepassing zijn na publicatie op de Fellow Digitals website. Door het gebruik van de Producten en Diensten na de publicatie van de gewijzigde SLA gaat u akkoord met die gewijzigde SLA.

Opdrachtgever kan eventuele gewenste wijzigingen in deze SLA middels een schriftelijk verzoek communiceren, waarna Fellow Digitals dit verzoek binnen redelijke termijn zal beoordelen en indien mogelijk zal uitvoeren. Mocht een gewenste wijziging financiële gevolgen met zich meebrengen, dan zal Fellow Digitals hiervoor eerst een offerte uitbrengen.

Fellow Digitals is gerechtigd tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen van Applicatie Software, Apparatuur, programmatuur, leverancier, locatie en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van de Systeemomgeving.

8.3 Voorbehoud

De in de SLA overeengekomen Service Levels kunnen alleen nagekomen worden indien de afspraken en procedures tussen Opdrachtgever en Fellow Digitals worden nageleefd. Indien Producten en Diensten zijn afgenomen van derden dan zal ondersteuning eventueel geleverd worden door deze derden, hetgeen Opdrachtgever en Fellow Digitals specifiek dienen overeen te komen.

Wijzigingen in IT-infrastructuur bij Opdrachtgever, dienen minimaal 10 werkdagen voor het plaatsvinden van die wijziging door middel van een RFC aan de Supportdesk van Fellow Digitals te worden gemeld. Het niet of niet tijdig doorgeven kan mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening van Fellow Digitals.