Algemene Voorwaarden Fellow Digitals bv

1 februari 2023

Fellow Digitals bv is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34126866. De Algemene Voorwaarden zijn aldaar gedeponeerd onder het genoemde nummer.

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen enerzijds Opdrachtgever en anderzijds Fellow Digitals of een gelieerde partij die zich van deze Algemene Voorwaarden bedient.

1.1.2 Wijzigingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Fellow Digitals zijn vastgelegd. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de door Fellow Digitals gewijzigde Algemene Voorwaarden, schriftelijk bezwaar te maken.

1.1.3 Indien met de handelsnaam die Opdrachtgever hanteert meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Fellow Digitals gesloten Overeenkomst.

1.2 Definities
1.2.1 In de Overeenkomst worden de hier weergegeven termen gehanteerd in de navolgende betekenis.

1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden: de specifieke voorwaarden van toepassing op Derden Producten en Diensten.

1.2.3 Back-up: Reservekopieën van digitale data en/of bestanden.

1.2.4 Broncode: De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Broncode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes, niet zijnde de Objectcode.

1.2.5 Data: De binnen SaaS door Opdrachtgever ingevoerde of aangeleverde gegevens.

1.2.6 Derden Producten en Diensten: Alle door Fellow Digitals verstrekte prestaties, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden.

1.2.7 Domein: Virtuele omgeving waarbinnen Gebruikers kunnen samenwerken, publiceren en/of leren.

1.2.8 Fair Use: Het redelijke gebruik door Opdrachtgever van de Producten en/of Diensten afgemeten aan het gemiddeld gebruik door klanten van Fellow Digitals, zoals dit blijkt uit de administratie van Fellow Digitals.

1.2.9 Fellow Digitals: De vennootschap die zich bedient van deze Algemene Voorwaarden zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

1.2.10 Fellow Digitals Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur waar Fellow Digitals controle op kan uitvoeren.

1.2.11 Fellow Digitals Producten en Diensten: Alle door Fellow Digitals verstrekte prestaties, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten en andere rechten bij Fellow Digitals berusten.

1.2.12 Gebruiker: één bij naam genoemd persoon (named-user) of anderszins in de Overeenkomst benoemde persoon, die is verbonden aan het Domein.

1.2.13 Identificatiegegevens: Login-naam, passwords, adresgegevens en/of andere codes.

1.2.14 Infrastructuur: De verzameling informatie- en communicatietechnologische voorzieningen. Dit kan zijn Fellow Digitals Infrastructuur, Opdrachtgever Infrastructuur of Publieke Infrastructuur.

1.2.15 Medewerker: Werknemers in dienst van Fellow Digitals dan wel werknemers in dienst van een derde partij of zelfstandigen, die door Fellow Digitals zijn ingehuurd.

1.2.16 Objectcode: De software in een niet bewerkbare vorm;

1.2.17 Onderhoud: Zoals nader omschreven in artikel 2.2. van de Algemene Voorwaarden.

1.2.18 Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af-/op)levering van Producten en/of Diensten.

1.2.19 Overeenkomst: een Overeenkomst tussen Fellow Digitals en Opdrachtgever betreffende Producten en/of Diensten.

1.2.20 Producten en/of Diensten: Alle door Fellow Digitals verstrekte Fellow Digitals Producten en Diensten, zoals SaaS, en/of (geheel of gedeeltelijk) Derden Producten en Diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Fellow Digitals is gerechtigd om Derden Producten en/of Diensten te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

1.2.21 Publieke Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd en waar Fellow Digitals redelijkerwijs geen controle over heeft. Het internet valt hieronder.

1.2.22 Software as a Service (SaaS): Software as a Service omvat het door Fellow Digitals direct en/of indirect (middels derden) via hosting beschikbaar stellen van het gebruik van software als dienst, zonder verstrekking van Objectcode of Broncode.

1.2.23 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (09.00-18.00) en dagen (maandag t/m vrijdag), uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Bevestiging
1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van Medewerkers van Fellow Digitals zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door daartoe bevoegde vertegenwoordigers van Fellow Digitals.

1.4 Aanbiedingen
1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op en uitgaande van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen, eisen en/of wensen.

1.5 Overeenkomsten
1.5.1 Een Overeenkomst tussen Fellow Digitals en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van telkens 1 (één) jaar, tenzij Fellow Digitals of Opdrachtgever deze tijdig schriftelijk (waaronder per e-mail) opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 (drie) maanden.

1.5.2 Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

1.5.3 Fellow Digitals heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de Overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk per direct te beëindigen middels ontbinding of opzegging, (indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is) bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is Opdrachtgever in verzuim en elke vordering van Fellow Digitals op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

1.5.4 Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.6 Medewerking-/Informatieplicht Opdrachtgever
1.6.1 Opdrachtgever zal Fellow Digitals alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie, waaronder alle gegevens en/of overige informatie waarop Fellow Digitals een aanbieding heeft gebaseerd.

1.6.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet Overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Fellow Digitals staan, heeft Fellow Digitals in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Fellow Digitals het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.6.3 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Fellow Digitals te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de Overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel per direct te beëindigen middels ontbinding of opzegging.

1.6.4 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten en Diensten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Fellow Digitals, zoals nader uiteengezet in artikel 2.1.5), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan Fellow Digitals mede te delen in de gevallen dat Fellow Digitals Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever verstrekte Fellow Digitals Producten en/of Diensten.

1.6.5 Ingeval Fellow Digitals ten behoeve van Opdrachtgever activiteiten verricht op locatie anders dan haar eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Fellow Digitals in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten, zorgdragen.

1.7 Geheimhouding en concurrentiebeding
1.7.1 Fellow Digitals en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, klanten, bestanden en Producten en Diensten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van klanten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Dit geldt niet voor Fellow Digitals indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens en informatie aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door Fellow Digitals. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Fellow Digitals of Opdrachtgever als zodanig zijn aangeduid.

1.7.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was. Onder vertrouwelijke informatie van Fellow Digitals valt alle informatie die niet openbaar is met betrekking tot de eigenschappen, functionaliteit en uitvoering van de Producten en/of Diensten, dan wel over haar organisatie, gehanteerde tarieven en offertes.

1.7.3 Fellow Digitals is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden op de website van Fellow Digitals en/of als referentie. Opdrachtgever is gerechtigd schriftelijk deze toestemming in te trekken.

1.7.4 Opdrachtgever zal gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het einde van de Overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig Medewerker van Fellow Digitals, behoudens schriftelijke toestemming van Fellow Digitals.

1.8 Aansprakelijkheid
1.8.1 De totale aansprakelijkheid van Fellow Digitals wegens een tekortkoming uit de Overeenkomst of op enige andere grond, daaronder mede begrepen de schending van een garantie- of vrijwaringsplicht, is beperkt tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Fellow Digitals heeft ontvangen van Opdrachtgever van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Bij een duurovereenkomst (een duur van 1 jaar of langer) wordt de bedongen prijs gesteld op maximaal het totaal van de vergoedingen voor een jaar. In alle gevallen bedraagt de totale hoogte van de aansprakelijkheid maximaal € 500.000,– (vijfhonderdduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.2 Fellow Digitals heeft zich ter zake van schade verzekerd. Fellow Digitals is nimmer aansprakelijk voor schade of gehouden tot vergoeding ervan, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, dan door deze verzekering gedekt en daadwerkelijk vergoed wordt, vermeerderd met het eigen risico van Fellow Digitals, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

1.8.3 De totale aansprakelijkheid van Fellow Digitals voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
1.8.5 Aansprakelijkheid van Fellow Digitals voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

1.8.6 De aansprakelijkheid van Fellow Digitals ontstaat slechts indien Opdrachtgever Fellow Digitals, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Fellow Digitals ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fellow Digitals in staat is adequaat te reageren.

1.8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Fellow Digitals daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

1.8.8 Opdrachtgever vrijwaart Fellow Digitals van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af-/op)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Fellow Digitals is (af-/op)geleverd.

1.8.9 Fellow Digitals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten en Diensten, die Fellow Digitals aan Opdrachtgever heeft (af-/op)geleverd. Indien mogelijk zal Fellow Digitals haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.8.10 Behoudens indien en voor zover een service level agreement met Fellow Digitals is overeengekomen die uitdrukkelijk anders bepaalt, is Fellow Digitals niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken of beschikbaar zijn van hosting, SaaS, Support en Onderhoud.

1.8.11 De in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Fellow Digitals komen te vervallen indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Fellow Digitals of haar Medewerkers.

1.9 Overmacht
1.9.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent op grond van de wet geldt, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop een partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, waardoor deze niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkoming(en) van toeleveranciers van Fellow Digitals, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, zo ook van Derden Producten, Diensten en door derden geleverde producten, onrechtmatige handelingen van derden (zoals hacking en DDOS-aanvallen), elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en overheidsmaatregelen.

1.9.2 Indien een partij wordt getroffen door een situatie van overmacht zal de betreffende partij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij.

1.9.3 Indien de overmachtssituatie van één der partijen gedurende meer dan 3 (drie) maanden voortduurt, heeft iedere partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.10 Nietigheid
1.10.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de Overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de Overeenkomst onverkort van kracht blijven. Partijen treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen (of een deel van een bepaling) overeen te komen.

1.11 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
1.11.1 De Overeenkomsten tussen Fellow Digitals en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980) is uitgesloten.

1.11.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten Overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland te Amsterdam.

2. Producten en Diensten

2.1 Gebruiksrecht Programmatuur
2.1.1 Fellow Digitals verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare recht tot het normaal gebruik van de Producten en Diensten, met daarbij behorende documentatie op de wijze zoals schriftelijk overeengekomen.

2.1.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten en Diensten voor maximaal het overeengekomen aantal Gebruikers en/of werkstations. Behoudens indien anders is overeengekomen is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten en Diensten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal Gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één).

2.1.3 Het gebruiksrecht voor (software) die deel uitmaakt van de Producten en Diensten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Broncodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.1.4 Opdrachtgever mag de Producten en Diensten niet gebruiken anders dan voor eigen gebruik en Gebruikers niet tegen betaling op het Domein toelaten, behoudens indien uit de Overeenkomst anders blijkt.

2.1.5 Het is Opdrachtgever verboden de Producten en Diensten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Fellow Digitals te hebben ontvangen.

2.1.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) maken van Back-ups van Data. Fellow Digitals zal de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van Data en voor het maken van Back-ups op verzoek aan Opdrachtgever kenbaar maken.

2.1.7 In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 2.1.6 kunnen partijen overeenkomen dat Fellow Digitals geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van Back-ups van Data. Fellow Digitals is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups voor wat betreft maar niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van Back-ups en/of fouten in de Back-ups van Data of enig ander verlies of onbruikbaar worden van gegevens.

2.1.8 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.

2.1.9 Opdrachtgever dient bij het gebruik van de Fellow Digitals Producten en Diensten de (gebruiks)instructies en aanwijzingen van Fellow Digitals op te volgen.

2.1.10 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten en Diensten wordt (nader) bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden.

2.2 Onderhoud
2.2.1 Indien partijen Onderhoud op de Fellow Digitals Producten en Diensten overeenkomen, dan zal dit geschieden op basis van een voorschot of strippenkaart en tegen nader overeen te komen (financiële) voorwaarden.

2.2.2 Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van eventuele documentatie, met het oog op verbetering van functionaliteit of kwaliteit (bijvoorbeeld Fout herstel). Fellow Digitals is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.

2.2.3 Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is Fellow Digitals gerechtigd extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.

2.2.4 Fellow Digitals is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Producten en Diensten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Producten en Diensten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

2.2.5 Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door Fellow Digitals aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt Fellow Digitals zich het recht voor om de Overeenkomst per direct te beëindigen middels ontbinding of opzegging, dan wel de Overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

2.3 Support
2.3.1 Support omvat het beantwoorden van vragen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten en/of Diensten via het Support systeem, waarbij het niveau van uitleg hetgeen is wat Opdrachtgever redelijkerwijs mag verwachten. Bij overschrijding van 1 (één) respons-uur zal daarvoor het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

2.3.2 Fellow Digitals zal Support verstrekken op de meest recente updates van de Producten en Diensten. Fellow Digitals is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de Fellow Digitals Producten en/of Diensten.

2.4 Maatwerk
2.4.1 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan, worden op basis van Fixed Price of nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven afgerekend.

2.4.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welk Fellow Digitals Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. Fellow Digitals zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, met de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.

2.5 Meerwerk
2.5.1 Indien Fellow Digitals van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven wijziging een meerwerkopdracht is, zal Fellow Digitals daarvan melding doen aan Opdrachtgever. Fellow Digitals is gerechtigd additionele kosten in rekening te brengen indien zich dergelijke omstandigheden voordoen.

2.5.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk binnen een redelijke termijn aan te geven meerwerk niet te wensen.

2.6 Werkzaamheden
2.6.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal Fellow Digitals de Producten en Diensten (doen) installeren en/of implementeren.

2.6.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten en verantwoordelijkheid voor zorgdragen dat aan alle door of middels Fellow Digitals opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

2.6.3 Voor alle werkzaamheden waarbij Fellow Digitals ten behoeve van Opdrachtgever voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij Fellow Digitals verricht, is Fellow Digitals gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen.

2.6.4 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

2.6.5 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Fellow Digitals gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.6.6 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Fellow Digitals gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Fellow Digitals is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van nacalculatie en tegen de dan geldende tarieven.

2.6.7 Fellow Digitals is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

2.7 Controles
2.7.1 Fellow Digitals is gerechtigd technische beperkingen en controlemechanisme in de Producten en Diensten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat het daadwerkelijke aantal Gebruikers, servers en/of werkstations niet het overeengekomen aantal gelijktijdige Gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt.

2.7.2 Voorts is Fellow Digitals gerechtigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zelf dan wel middels een derde, onaangekondigd controles uit te voeren op de locaties waar de Producten en Diensten gebruikt worden. Indien Opdrachtgever medewerking dan wel de toegang aan Fellow Digitals weigert, is Fellow Digitals gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen middels ontbinding of opzegging. Opdrachtgever is in dit geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten en Diensten en is verplicht tot teruggave van alle Producten en Diensten en vernietiging van eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op het eerste verzoek daartoe van Fellow Digitals.

2.7.3 Indien uit voornoemde controles dan wel anderszins blijkt dat het daadwerkelijke aantal Gebruikers, servers en/of werkstations het aantal overeengekomen gelijktijdige Gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt, dient Opdrachtgever terstond het aantal ontbrekende Gebruikers-, servers- en/of werkstation licenties aan te schaffen vermeerderd met een boete van 25% over het additioneel te voldoen bedrag. Verschuldigde bedragen voor Onderhoud en Support voor de ontbrekende Gebruikers-, servers- en/of werkstations licenties zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste (af/op)levering van het eerder overeengekomen aantal gelijktijdige Gebruikers, servers en/of werkstations, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Software as a Service (SAAS)

3.1 SaaS Algemeen
3.1.1 SaaS geschiedt uitsluitend op een door Fellow Digitals goedgekeurde locatie, op de door Fellow Digitals goedgekeurde apparatuur en aan de hand van de door Fellow Digitals gegeven aanwijzingen.

3.1.2 Fellow Digitals kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden SaaS. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

3.1.3 In het kader van de toegang tot en het gebruik van SaaS, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door Fellow Digitals vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden.

3.1.4 Opdrachtgever stelt Fellow Digitals in de gelegenheid te controleren of de in artikel 3.1.3 bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.

3.1.5 Indien Opdrachtgever na de in artikel 3.1.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 3.1.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft Fellow Digitals het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk per direct te beëindigen middels ontbinding of opzegging zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.

3.1.6 Fellow Digitals is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van SaaS te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan Fellow Digitals verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van SaaS die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.

3.1.7 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Fellow Digitals. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal Fellow Digitals die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

3.1.8 De kosten voor het opheffen van een storing komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan gebruiksfouten of aan andere niet aan Fellow Digitals toe te rekenen oorzaken.

3.1.9 Fellow Digitals stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft SaaS, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot SaaS dan wel het niet-beschikbaar zijn van SaaS. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden van 22.00 tot 06.00 uur (CET). Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

3.2 Verplichtingen Fellow Digitals
3.2.1 Fellow Digitals draagt zorg voor de ter beschikking stelling van SaaS. Fellow Digitals zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door Fellow Digitals, streven naar een nader schriftelijk aan te geven beschikbaarheid.

3.2.2 Fellow Digitals zal zich inspannen om SaaS zonder onderbreking beschikbaar te houden voor Opdrachtgever. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat SaaS daadwerkelijk aangeboden wordt vanaf de server(s) van Fellow Digitals. Onder beschikbaarheid wordt nadrukkelijk niet verstaan het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van Opdrachtgever en de server(s). Fellow Digitals kan immers op de systemen bij Opdrachtgever en op de tussenliggende internet-infrastructuur geen invloed uitoefenen.

3.3 Browser
3.3.1 SaaS is toegankelijk voor Opdrachtgever middels een browser. Fellow Digitals kan niet de ondersteuning van iedere webbrowser(versie) bieden dan wel garanderen.

3.3.2 Fellow Digitals is gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in SaaS die invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde en/of door Fellow Digitals geadviseerde browsers.

3.3.3 Indien een geval als beschreven in artikel 3.3.2 zich mocht voordoen dan zal Fellow Digitals zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van Opdrachtgever zijn voor zijn eigen rekening.

3.4 Beveiliging
3.4.1 Fellow Digitals zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten en Diensten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Zodra Opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat Identificatiegegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Opdrachtgever Fellow Digitals daarvan onverwijld schriftelijk en telefonisch op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Opdrachtgever om meteen zelf doeltreffende maatregelen te treffen. Fellow Digitals kan Opdrachtgever in navolging op dit misbruik, aanwijzingen geven die Opdrachtgever dient op te volgen. Opdrachtgever is in verzuim indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen.

3.4.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens. In geen geval is Fellow Digitals aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

3.4.3 Indien Fellow Digitals op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Fellow Digitals staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

3.5 Wijzigingen in SaaS
3.5.1 Fellow Digitals is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in SaaS voor wat betreft maar niet beperkt tot:

a) toegangsprocedures, zoals procedures betrekking hebbende op operationele regels en beveiligingseisen.
b) het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van SaaS.
3.5.2 Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgevers onderneming en/of de functionaliteit van SaaS mag Opdrachtgever Fellow Digitals schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien Fellow Digitals dan geen redelijk alternatief biedt, heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van SaaS te beëindigen middels opzegging, zonder dat Fellow Digitals tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

3.6 Dataverkeer van Opdrachtgever
3.6.1 Opdrachtgever bepaalt welke informatie met behulp van SaaS wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Opdrachtgever staat er tegenover Fellow Digitals voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Fellow Digitals tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst

3.6.2 De (intellectuele) eigendomsrechten op Data berusten bij Opdrachtgever dan wel de rechthebbende(n) van die Data, waaronder de gegevens die gebaseerd zijn op of afgeleid zijn van Data en ter uitvoering van SaaS geleverd zijn aan Opdrachtgever. Fellow Digitals is gerechtigd tot gebruik van de Data in het kader van haar bedrijfsvoering. Data kan aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever.

3.6.3 Fellow Digitals zal, op verzoek en kosten van Opdrachtgever, medewerking verlenen aan het ter beschikking stellen van Data indien en voor zover mogelijk. Fellow Digitals garandeert niet de geschiktheid voor conversie of gebruik in enige andere (beoogde) omgeving of systeem.

3.7 Verplichtingen Opdrachtgever SaaS
3.7.1 Opdrachtgever zal Fellow Digitals onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die (mogelijk) relevant zijn voor de goede uitvoering van SaaS.

3.7.2 Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van Fellow Digitals omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door Fellow Digitals gegeven aanwijzingen niet navolgt is Fellow Digitals bevoegd om met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de ter beschikking stelling van SaaS aan Opdrachtgever stop te zetten. Fellow Digitals zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door Fellow Digitals en/of derden getroffen maatregelen.

3.8 Persoonsgegevens
3.8.1 Indien het gebruik van SaaS verwerking van persoonsgegevens met zich mee brengt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens volledig bij Opdrachtgever. Fellow Digitals zal als verwerker en Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt worden. De rechten en plichten van partijen worden geregeld in en op de wijze zoals bepaald door de verwerkersovereenkomst welke Fellow Digitals ter beschikking zal stellen.

3.8.2 Opdrachtgever vrijwaart Fellow Digitals voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een verwerking die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Fellow Digitals toerekenbaar zijn.

3.8.3 Indien en voor zover Opdrachtgever gebruik maakt van Producten en/of Diensten van derden dan kunnen daarop van toepassing zijn nadere voorwaarden, waaronder omtrent de verwerking van persoonsgegevens door de Derde zoals een verwerkersovereenkomst en/of privacy policy van de Derde.

3.9 Gedragscode
3.9.1 Opdrachtnemer dient op verantwoorde wijze gebruik te maken van SaaS en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden SaaS en/of de overige aangeboden faciliteiten zodanig te gebruiken dat zich beschadigingen in de systemen en/of verstoringen in het gebruik kunnen voordoen, deze te gebruiken op een wijze die onrechtmatig of illegaal kan zijn of anderszins in strijd met de Overeenkomst.

3.9.2 Indien een zeker handelen van Opdrachtgever de werking van SaaS in gevaar brengt, in strijd is met de Overeenkomst en/of in strijd is met de wet, is Fellow Digitals gerechtigd de toegang tot SaaS voor een zekere periode of voorgoed te ontzeggen of onmogelijk te maken, de desbetreffende informatie te verwijderen, zijn verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Fellow Digitals tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

3.9.3 Fellow Digitals en/of derden zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van dit artikel genomen maatregelen. Opdrachtgever vrijwaart Fellow Digitals van alle aanspraken van derden wegens of als gevolg van voormelde maatregelen. De verplichtingen tot betaling van overeengekomen bedragen blijven onverkort van toepassing.

4. Derden Producten en Diensten

4.1 Derden Producten en Diensten
4.1.1 Fellow Digitals is gerechtigd Derden Producten en Diensten te verstrekken dan wel Derden Producten en Diensten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Fellow Digitals is niet verantwoordelijk voor Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.1.2 Indien Fellow Digitals Derden Producten en Diensten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de Overeenkomst.

4.1.3 Fellow Digitals levert rechten op Derden Producten en Diensten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

4.1.4 Er vindt door Fellow Digitals geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.1.5 Met betrekking tot (af-/op)geleverde Derden Producten en Diensten verzorgt Fellow Digitals de service en eventuele garantie op Derden Producten en Diensten, onder maximaal dezelfde voorwaarden die worden weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden, met uitsluiting van ieder ander recht voor Opdrachtgever.

4.2 Algemene Voorwaarden Derden
4.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij Fellow Digitals, uitsluitend op verzoek worden toegezonden.

4.2.2 De Algemene Voorwaarden staan in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden, tenzij anders aangegeven. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Fellow Digitals de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

5. Levering Producten en Diensten

5.1 (Leverings)termijn
5.1.1 Alle door Fellow Digitals eventueel genoemde en voor Fellow Digitals geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan Fellow Digitals bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.1.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen (af-/op)geleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Fellow Digitals naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is te verrichten, af te leveren of op te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Fellow Digitals en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.

5.1.3 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door Fellow Digitals behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Fellow Digitals. Fellow Digitals aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

5.2 Levering, Installatie en Acceptatieprocedure
5.2.1 Fellow Digitals zal de Producten en Diensten aan Opdrachtgever conform de door Fellow Digitals schriftelijk vastgelegde specificaties (af-/op)leveren en, indien met Opdrachtgever overeengekomen, installeren.

5.2.2 (Af-/op)levering van Producten en Diensten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten en Diensten aan Opdrachtgever ter plaatse van Fellow Digitals. Bijkomende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5.2.3 (Af-/op)levering, door of middels Fellow Digitals, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

5.2.4 Uitsluitend in het geval waar installatie door Fellow Digitals plaatsvindt zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten en Diensten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

5.2.5 De Producten en Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a) bij de (af-/op)levering indien de installatie niet door Fellow Digitals wordt uitgevoerd; dan wel
b) indien Fellow Digitals de installatie heeft voltooid: op de eerste dag na de acceptatieperiode; dan wel
c) indien Fellow Digitals voor het einde van de acceptatieperiode Fouten heeft gerapporteerd en deze zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die acceptatie niet in de weg staan.
5.2.6 Indien de Producten en Diensten in fasen en/of onderdelen worden (af/op)geleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

5.2.7 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten en Diensten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

5.3 Fouten
5.3.1 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door Fellow Digitals schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk Fellow Digitals Producten en Diensten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan Fellow Digitals te maken.

5.3.2 Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten en Diensten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

5.3.3 Acceptatie van de Producten en Diensten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten en Diensten redelijkerwijs niet in de weg staan.

5.4 Garantie
5.4.1 Gedurende een periode van 3 (drie) maanden (Garantieperiode), ingaande op het moment van acceptatie (indien dit moment onduidelijk is, geldt de datum waarop de Overeenkomst is aangegaan), zal Fellow Digitals er naar streven Fouten zoals omschreven in artikel 5.3.1 naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Opdrachtgever Fellow Digitals door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode. Naar eigen inzicht is Fellow Digitals gerechtigd op haar kosten de Producten en Diensten te repareren, wijzigen of te vervangen.

5.4.2 Fellow Digitals is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten en Diensten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Opdrachtgever, als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan Fellow Digitals te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.

5.4.3 Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. Fellow Digitals garandeert niet dat de Producten en Diensten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna. Elk recht op Garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten en Diensten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Fellow Digitals, zoals vereist in artikel 2.1.5.

5.4.4 Na afloop van de Garantieperiode zal Fellow Digitals niet gehouden zijn Fouten te herstellen, Producten en Diensten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij anders overeengekomen.

5.4.5 Een eventuele voor Derden Producten en Diensten geldende Garantie is in alle gevallen beperkt tot hetgeen daarover is bepaald in de Algemene Voorwaarden Derden.

6. Prijzen en Betaling

6.1 Prijzen en Betalingen
6.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

6.1.2 Fellow Digitals zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks, per kwartaal en/of binnen een andere termijn genoemd in de Overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot verrekening gerechtigd te zijn.

6.1.3 Fellow Digitals heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.1.4 De vergoeding voor Onderhoud, Support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de Overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.2 Prijswijzigingen
6.2.1 De tussen Fellow Digitals en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op het kostenniveau en de (valuta)wisselkoersen op het moment van aangaan van een Overeenkomst. Fellow Digitals is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten (o.a. Derden Producten en Diensten) en/of wijziging van de (valuta)wisselkoers, wijziging van de Consumentenprijsindices (CPI), dan wel de CBS-index zakelijke dienstverlening (CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering), de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. Fellow Digitals kan minimaal jaarlijks, op 1 januari, zijn prijzen verhogen, gebaseerd op de door CBS, op 1 januari (eventueel gebaseerd op derdekwartaalcijfers) gepubliceerde cijfers ‘CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering’. Wijzigingen worden afgerond naar boven op een veelvoud van € 2,50.

6.2.2 Fellow Digitals zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien en zolang de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5 punten (uitgedrukt in %) overschrijdt.

6.3 Voorschot
6.3.1 Fellow Digitals is te allen tijde gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Fellow Digitals gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Fellow Digitals uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6.4 Betalingstermijn
6.4.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever:

a. Eerste termijn, 30% van het verschuldigde bedrag dient als Voorschot te worden voldaan;
b. Tweede termijn, 40% van het verschuldigde bedrag dient maandelijks in gelijke delen te worden voldaan tussen het moment van aangaan van de Overeenkomst en de verwachte (af-/op)levering van het overeengekomen Product;
c. Derde termijn, 30% dan wel het restant van het verschuldigde bedrag dient direct na (af-/op)levering te worden voldaan.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Rechten van Fellow Digitals en Opdrachtgever
7.1.1 Fellow Digitals heeft het exclusieve recht de Fellow Digitals Producten en Diensten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan (al of niet middels enig gebruiksrecht) aan derden ter beschikking te stellen.

7.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten en Diensten, blijven voor elke opdracht door Fellow Digitals uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de (af-/op)levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten en andere rechten bij Fellow Digitals berusten. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Overdracht van of overeenstemming over overdracht van een recht van intellectuele eigendom kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk geschieden.

7.1.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten en andere rechten uit de Producten en Diensten te (doen) verwijderen of wijzigen.

7.1.4 Indien Fellow Digitals, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten en Diensten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten en Diensten rustende intellectuele eigendomsrechten en andere rechten ongewijzigd (komen te) berusten bij Fellow Digitals dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Fellow Digitals dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Fellow Digitals dan wel de derde rechthebbende.

7.1.5 Met inachtneming van het bepaalde over intellectuele eigendomsrechten vrijwaart de Opdrachtgever Fellow Digitals voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst.