Ethische code van Fellow Digitals

Versie April 2024

Bij Fellow Group staan ethiek en integriteit centraal in alles wat we doen. Ons beleid is niet alleen een belofte, maar een leidraad die we consequent naleven. We streven ernaar om onze waarden te weerspiegelen in onze producten, interne cultuur en externe relaties. Inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid zijn essentiële pijlers van ons bedrijf. En zien deze pijlers ook graag terug bij onze partners.

Inclusiviteit en diversiteit zijn voor ons geen loze termen, maar fundamentele waarden die we dagelijks omarmen. We erkennen en respecteren de unieke bijdragen en achtergronden van al onze medewerkers. Discriminatie, racisme, pestgedrag, intimidatie, misbruik van machtsverhoudingen en andere vormen van onacceptabel, grensoverschrijdend gedrag zijn bij ons absoluut verboden. We handhaven dit beleid actief en nemen gepaste maatregelen tegen overtreders.

Duurzaamheid is geen optie, maar een verantwoordelijkheid die we serieus nemen. We streven naar een positieve impact op mens en milieu, zowel binnen als buiten onze organisatie. Onze inzet voor een veilige werkomgeving en het minimaliseren van onze ecologische footprint zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Ook initiatieven die een bijdrage leveren aan een veilige en inclusieve omgeving, worden gestimuleerd en gewaardeerd.  Bij Fellow Group streven we naar naleving van alle geldende wet- en regelgeving en verwachten hetzelfde van onze partners. Alle bedrijfs- en persoonsgegevens worden beschermd en worden alleen met derden gedeeld indien dit volgens wet- en regelgeving noodzakelijk of geoorloofd is. In geval van twijfel of voldaan wordt aan wet- en regelgeving wordt hiervan melding gemaakt. 

Transparantie en integriteit zijn de pijlers waarop onze ethische code rust. We moedigen iedereen aan om eventuele schendingen van deze code te melden, zodat we samen een eerlijke en verantwoordelijke werkomgeving kunnen handhaven. Schendingen kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag indien nodig. In specifieke gevallen kan Fellow Group overwegen om schendingen te melden aan de bevoegde autoriteiten.

Bij Fellow Group hechten we waarde aan open communicatie. Voor vragen of opmerkingen over onze ethische code staan wij altijd ter beschikking.  

Deze ethische code is door de directie vastgesteld op 5 april 2024.